Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ Full-time Job

2 years ago Microfinance Institution Phnom Penh   96 views
Job Details

តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវ៖

 • ជួយប្រធានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងធានាថារាល់ការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមសៀវភៅណែនាំហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យ។
 • ជួយប្រធានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងឯកសារផ្សេងៗមុនពេលដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកអោយខ្ចីប្រាក់អ្នកមើលខុសត្រូវសវនករខាងក្រៅនិយ័តករអាជ្ញាធរពន្ធ។
 • ត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃនិងផ្ទេរប្រាក់និងផ្ទេរមូលនិធិអន្តរការិយាល័យ
 • ជួយប្រធានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងត្រួតពិនិត្យថវិកាប្រចាំឆ្នាំដោយអនុលោមតាមគោលនយោបាយស្តីពីការរៀបចំថវិកានៅក្នុង ការគ្រប់គ្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល (FAM )។
 • ត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវភាពជឿជាក់និងភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធគណនេយ្យតាមកុំព្យូទ័រ។
 • បង្កើតនិងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនៅការិយាល័យកណ្តាលនិងសាខា។
 • សម្របសម្រួលជាមួយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងសម្រាប់សកម្មភាពឆ្ពោះទៅរកការកែលម្អប្រព័ន្ធគណនេយ្យ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់សាខា។
 • ជួយប្រធានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការគ្រប់គ្រងការទទួលខុសត្រូវលើទ្រព្យសកម្ម តម្រូវការថវិកា និងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។
 • ដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពខ្ពស់បំផុត។
 • ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស / ការបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកក្នុងនាយកដ្ឋានក៏ដូចជាបុគ្គលិកនៃនាយកដ្ឋានផ្សេងដ៏ទៃទៀត។
 • ចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់មុខតំណែងពិសេសមួយចំនួនដូចជាគណនេយ្យករនិងបេឡាករ។
 • ស្នើឱ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញឬធ្វើវិសោធនកម្មទៅកាន់ ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ (FM) ឬក៏ទៅ ប្រធានប្រត្តិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) ដើម្បីផ្តល់ជូននូវការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ព្រមទាំងដំណើរការសកម្មភាពអាជីវកម្ម
 • ប្រមូលផ្តុំនិងបកស្រាយរាល់ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននិងឆ្លើយសំនួរពីនិយតករអ្នកអោយខ្ចីអ្នកផ្តល់មូលនិធិអាជ្ញាធរសវនករខាងក្រៅនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដោយមានការយល់ព្រមពី ប្រធានប្រត្តិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) ។
 • ពិព័ណនាពីប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនមុនពេលដាក់ជូននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំខែ ឬក៏តាមការស្នើរសុំ។
 • ទាក់ទងនឹងការងារហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតត្រូវបានកំណត់ដោយ ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ (FM) / ប្រធានប្រត្តិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ៖

 • បរិញ្ញាបត្រ ឬ អនុបណ្ឌិតហិរញ្ញវត្ថុ, ធនាគារ, គណនេយ្យ និងជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិចពី ៥- ៧ ឆ្នាំជាមួយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬធនាគារ។
 • ជំនាញការគិតវិភាគ - សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើត និងស្វែងយល់បញ្ហាអាជីវកម្មស្ថានភាពនិងចុះបញ្ជីសម្រាប់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជាយុទ្ធសាស្ត្រ (SFM)។
 • ការយល់ដឹងអំពីគុណភាព  ជំរុញដោយបំណងដើម្បីកំណត់ផ្តល់អាទិភាពនិងរក្សាស្តង់ដារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយ និងប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន។
 • ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់និងអាចផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុផ្ទៃក្នុងនិងជាប្រព័ន្ធដើម្បីគាំទ្រដល់នាយកដ្ឋាននិងសាខា។
 • ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់គណនេយ្យ ឬប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ។
 • ឥទ្ធិពលនៃការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការកសាងសមត្ថភាពក្រុម
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស ត្រូវបានផ្តល់អតិភាព

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជន/នារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើពាក្យសុំបម្រើការងារ (CV & Cover Letter) ជាមួយរូបថតថ្មី(4x6) និងបញ្ជាក់ពីមុខតំណែង និងទីតាំងដែលចង់បម្រើការងារឱ្យបានច្បាស់លាស់មកដាក់តាមបណ្តាការិយាល័យ ណុង ហឹបហ្វាយនែនដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬអាចផ្ញើមកកាន់ អ៊ីមែល phathya009@gmail.com ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីណុង ហឹបហ្វាយនែន សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.nhfinance.com.kh ឬទាក់ទងទៅកាន់ទូរស័ព្ទលេខ 096 66 92 998 / 012 796 685 / 071 333 64 13

មានតែបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទាក់ទងដើម្បីសម្ភាសន៍

Company Description
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ណុងហឹប ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) គឺជាក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមួយរបស់ធនាគារ ណុងហឹប ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាល នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។ ធនាគារ ណុងហឹប ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៦១ ធនាគារនេះមិនត្រឹមតែផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ តែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏បានដើរតួនាទីក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនៃវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ។
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ណុងហឹប ហ្វាយនែន(ខេមបូឌា) ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បន្ទាប់ពីធនាគារ ណុងហឹប បានទិញភាគហ៊ុន ១០០% ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សាមិក ភីអិលស៊ី។ បច្ចុប្បន្ននេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ណុងហឹប កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅ រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តចំនួន៨ គឺខេត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ តាកែវ កំពត កែប ព្រះសីហនុ សៀមរាប និងកំពង់ធំ។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ណុងហឹប នឹងបន្តពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត នាពេលអនាគត។